Top list
Products   » Swedish Books » Profs skickligheten » Product

Forskningsmetodik av Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang

Forskningsmetodik av Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang

Forskningsmetodik

Forskningsmetodik av Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang

Beskrivning:

Titel:

Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder

Författare:

Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang

Förlag:

Studentlitteratur AB

Översättning:

Björn Nilsson Metodevalg og metodebruk (norska). (originaltitel)

Utgivningsår:

1997

ISBN-10:

91-44-31741-7

Serie:

Teori, Forskning, Praktik

Språk:

Svenska

Bindning:

Häftad

Format (mm):

222 x 156 x 21

Sidantal:

339

Vikt (gr):

500

Pris (SEK):

 100

Beskrivning:

Denna grundbok i forskningsmetodik behandlar utförligt såväl kvantitativa metoder baserade på statistisk bearbetning av data som kvalitativa metoder som intervju, observation och dokumentanalys. I boken beskrivs forskningsprocessens olika faser och metodernas för- respektive nackdelar diskuteras, liksom de sätt på vilka de kan komplettera varandra.
Författarna hävdar att det är forskarens frågeställningar som bör vara avgörande i valet av metoder. De behandlar också relationen mellan metoddiskussionen och olika vetenskapsteoretiska perspektiv och resonerar om vad man bör tänka på vid valet av metod. Boken innehåller vidare särskilda avsnitt om problemformulering och om utformningen av forskningsrapporter.
I denna nya upplaga har framför allt avsnitten om dataanalys reviderats. Den kvalitativa dataanalysen är samlad i ett kapitel och i avsnitten om kvantitativ analys har författarna minskat antalet formler och uträkningstekniker och i stället lagt ökad tonvikt på vad användandet av olika tekniker innebär.
Boken vänder sig i första hand till samhälls- och beteendevetenskapliga utbildningar vid universitet och högskola.

Innehåll:

Förord

7

Del I Forskningsmetoder

1 Metod – bara teknik?

11

2 Forskningsprocessen – ett exempel

15

Del II Grunder

3 Samhällsforskning – ett vetenskapsteoretiskt perspektiv

29

4 Modell och verklighet: samhällsvetenskapliga tolkningar

45

5 Val av metod

84

Del III Kvalitativa metoder

6 Kvalitativ forskning

100

7 Kvalitativ intervju

110

8 observation

126

9 Källanalys

136

Del IV Kvantitativa metoder

10 Kvantitativ forskning

145

11 Från teori till empiri

163

12 Insamling av information

185

13 Från obearbetad till bearbetad information

199

14 Analys av information

205

15 Tolkning av information

292

Del V Forskningsrapporten

16 Forskningsrapportens form och innehåll

324

Litteratur

329

Sakregister

335Forskningsmetodik b
Partno: Description: Price: Qty:
140204 Forskningsmetodik av Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang 106,00 SEK/st

Back

right